Om geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal

Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal er et samarbeid mellom kommunene i Nord-Østerdal og Nord-Østerdal
Kraftlag med Statens kartverk Hamar som viktig støttespiller. Geodatasamarbeidet startet som et prosjekt i 2003.
Prosjektet ble etablert for å drifte felles løsninger for etablering, vedlikehold og bruk av alle typer geodata.
Formålet var å ha felles løsninger og bygge kompetanse sammen, men å bruke løsningene hver for oss i våre egne
organisasjoner. Ved prosjektperiodens slutt (31.12.2007) ble samarbeidet videreført som et permanent samarbeid.

Noen av geodatasamarbeidets hovedansvarsområder:
- Forvaltning av geodata for kommunene i Nord Østerdal.
- Kompetanseutveksling og komptanseheving mellom partene i samarbeidet.
- Vedlikehold og oppgradering av aktuell programvare.
- Uttak og salg av kartdata.
- Utvikling og drifting av kartløsninger på WEB